Regulamin

Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych

 1. Zgłaszać można prace oryginalne dotyczące prewencji i epidemiologii chorób układu sercowo-naczyniowego.
 2. Prace powinny być zgłaszane w formie abstraktu w języku angielskim oraz posteru w wersji elektronicznej (pdf) o wielkości docelowej A3. 
 3. Termin zgłoszenia abstraktów i posterów (język angielski): 25.09.2020. 
 4. Konferencja jest w całości polskojęzyczna, konkurs odbędzie się w języku polskim, jednak abstrakty i postery powinny być przygotowane w języku angielskim. 
 5. Prace proszę przesyłać drogą mailową na adres – copernicusaward@gmail.com.
 6. Wszystkie abstrakty zostaną opublikowane w Medical Research Journal.
 7. Prace będą oceniane anonimowo przez członków Komitetu Naukowego - 8 najlepszych zostanie zakwalifikowanych do prezentacji ustnej w języku polskim
 8. Informacja o kwalifikacji zostanie przesłana autorowi, który nadesłał pracę zwrotnie drogą elektroniczną do dnia 1.10.2020
 9. Prezentacje ustne będą oceniane przez członków Komitetu Naukowego w trakcie Sesji Młodych Naukowców - zostaną przyznane trzy nagrody książkowe oraz 3 wyróżnienia
 10. Nagrody zostaną wręczone w czasie uroczystej kolacji 8.05.2020

STRESZCZENIA (abstrakty)

 1. Streszczenia muszą być nadesłane drogą elektroniczną przed 25 września 2020r. Uwaga: Zgłoszenia przesłane po tej dacie nie będą przyjęte.
 2. Streszczenia powinny być w języku angielsku.
 3. Limit znaków dla streszczenia: 3000 znaków (około 350 słów).
 4. Tytuł: maksymalnie 200 znaków
 5. Streszczenie powinno zawierać następujące elementy: wstęp, metody, wyniki, wnioski
 6. Można zamieścić maksymalnie 5 cytowań

POSTERY

 1. Postery (pdf) powinny być przesłane drogą elektroniczną przed 25 września 2020 r.
 2. Postery powinny być przygotowane wg następujących wytycznych: pdf, czarno-białe (kolor dopuszczalny jedynie na wykresach i rycinach), wielkość czcionki >14, ostateczny rozmiar: A2, układ pionowy
 3. Postery powinny zwierać następujące elementy: wstęp, metody, wyniki, dyskusja, wnioski.
 4. Można zamieścić maksymalnie 5 cytowań

PREZENTACJE (8 najlepszych zgłoszeń)

 1. Prezentacje powinny być przygotowane w programie MS PowerPoint
 2. Prezentację odbędą się w formie online w trakcie pierwszego dnia konferencji.
 3. Prezentacja powinna trwać maksymalnie 7 minut, dyskusja i pytania – maksymalnie 3 minuty.
 4. W przypadku przekroczenia regulaminowego czasu prezentacja może zostać przerwana przez organizatorów.