Regulamin

Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych 07.05.2020

 1. Zgłaszać można prace oryginalne dotyczące prewencji i epidemiologii chorób układu sercowo-naczyniowego.
 2. Prace powinny być zgłaszane w formie abstraktu w języku angielskim oraz posteru w wersji elektronicznej (pdf) o wielkości docelowej A3
 3. Termin zgłoszenia abstraktów i posterów (język angielski): 15.04.2020.
 4. Konferencja jest w całości polskojęzyczna, konkurs odbędzie się w języku polskim, jednak abstrakty i postery powinny być przygotowane w języku angielskim.
 5. Struktura posteru i wymogi techniczne: pdf, wielkość docelowa: A2, (układ pionowy) w języku angielskim, białe tło, czcionka czarna (minimalny rozmiar 14), w obrębie rycin dopuszczalne jest użycie koloru
 6. Postery nadesłane drogą elektroniczną zostaną wydrukowane i wywieszone w trakcie konferencji przez Komitet Organizacyjny.
 7. Wszystkie abstrakty zostaną opublikowane w Medical Research Journal.
 8. Prace będą oceniane anonimowo przez członków Komitetu Naukowego - 8 najlepszych zostanie zakwalifikowanych do prezentacji ustnej w języku polskim
 9. Informacja o kwalifikacji zostanie przesłana autorowi, który nadesłał pracę zwrotnie drogą elektroniczną do dnia 24.04.2020
 10. Wszystkie nadesłane prace, w tym także te, które nie zostaną zakwalifikowane do prezentacji ustnej będą wyeksponowane w formie posterów wydrukowanych i wywieszonych przez organizatorów konferencji
 11. Prace zakwalifikowane do prezentacji ustnej zostaną wydrukowane w postaci artykułu w Medical Research Journal (20 pkt. MNiSW) - na podstawie posteru
 12. Prezentacje ustne będą oceniane przez członków Komitetu Naukowego w trakcie Sesji Młodych Naukowców - zostaną przyznane trzy nagrody książkowe oraz 3 wyróżnienia
 13. Nagrody zostaną wręczone w czasie uroczystej kolacji 8.05.2020

STRESZCZENIA (abstrakty)

 1. Streszczenia muszą być nadesłane drogą elektroniczną przed 15 kwietnia 2020r. Uwaga: Zgłoszenia przesłane po tej dacie nie będą przyjęte.
 2. Streszczenia powinny być w języku angielsku.
 3. Limit znaków dla streszczenia: 3000 znaków (około 350 słów).
 4. Tytuł: maksymalnie 200 znaków
 5. Streszczenie powinno zawierać następujące elementy: wstęp, metody, wyniki, wnioski
 6. Można zamieścić maksymalnie 5 cytowań

POSTERY

 1. Postery (pdf) powinny być przesłane drogą elektroniczną przed 15 kwietnia 2020r
 2. Wszystkie postery zostaną wydrukowane przez Komitet Organizacyjny i wyeksponowane podczas konferencji.
 3. Postery powinny być przygotowane wg następujących wytycznych: pdf, czarno-białe (kolor dopuszczalny jedynie na wykresach i rycinach), wielkość czcionki >14, ostateczny rozmiar: A2, układ pionowy
 4. Postery powinny zwierać następujące elementy: wstęp, metody, wyniki, dyskusja, wnioski.
 5. Można zamieścić maksymalnie 5 cytowań

PREZENTACJE (8 najlepszych zgłoszeń)

 1. Prezentacje powinny być przygotowane w programie MS PowerPoint
 2. Prezentację należy dostarczyć na nośniku elektronicznym najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem sesji,
 3. Prezentacja powinna trwać maksymalnie 5 minut, dyskusja i pytania – maksymalnie 4 minuty.
 4. W przypadku przekroczenia regulaminowego czasu prezentacja może zostać przerwana przez organizatorów.